Дана оферта є публічним договором, відповідно до Цивільного Кодексу України, опублікована (розміщена) на Інтернет-сайті airmasterskaya.com, є офіційною пропозицією СПД БІЛОЗОР В.В, далі за текстом – «Виконавець», укласти договір про надання послуг, далі – «Договір» і містить умови, необхідні для надання послуг, далі за текстом – «Послуги». Відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного Кодексу України, у разі акцепту цієї Оферти, юридичні та фізичні особи підтверджують цим своє бажання укласти Договір (Оферту) на запропонованих умовах, і з цього моменту вони визначаються як «Замовник», а разом Замовник та Виконавець іменуються надалі «Сторони» .

 1. Визначення та терміни
  1. З метою даної Оферти наведені нижче терміни використовуються в наступному значенні:
   • Оферта – це публічний Договір про надання Послуг.
   • Сайт – Інтернет-сайт airmasterskaya.com.
   • Послуги – Послуги Виконавця з продажу повітряних куль відповідно до умов Оферти.
   • Акцепт Оферти – повне та безумовне прийняття Оферти шляхом сплати рахунку за надані Послуги.
   • Замовник – будь-яка фізична чи юридична особа, яка здійснила Акцепт цієї Оферти.
   • Виконавець – СПД БІЛОЗОР В.В, який надає послуги Замовнику на умовах цієї Оферти.
   • Платіжна система – організація, яка використовує програмні та апаратні засоби для забезпечення прийому платежів. Прийом платежів може здійснюватися з допомогою банківських карток, систем Інтернет-банкінгу та інших.
   • LiqPay – Платіжна система www.liqpay.ua
  2. Предмет публічної Оферти
   1. Відповідно до умов цієї Оферти, Виконавець зобов’язується надати Замовнику Послуги, перераховані в пункті 2.2 цієї Оферти, а Замовник зобов’язується сплатити Послуги Виконавця.
   2. Під Послугами розуміється продаж повітряних куль відповідно до умов цієї Оферти. Детальний опис та вартість Послуг наведено на Веб-сайті Виконавця, на сторінці https://airmasterskaya.com, яка є невід’ємною частиною цієї Оферти.
  3. Порядок отримання Акцепту умов цього Договору-оферти
   1. Акцептом (моментом прийняття Оферти) є момент оплати Послуг Виконавця на сайті Платіжної системи LiqPay.
   2. У разі прийняття викладених у цій Оферті умов та Акцепту Оферти, фізична чи юридична особа стає Замовником.
   3. Умови цієї Оферти можуть бути змінені та/або доповнені Виконавцем в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення. Виконавець рекомендує Замовникам регулярно перевіряти умови цієї Оферти щодо її зміни та/або доповнення. Продовження використання Послуг Виконавця після внесення змін та/або доповнень до цієї Оферти означає прийняття та згоду Замовника з такими змінами та/або доповненнями.
   4. Договір-оферта вважається укладеним з моменту його Акцепту Замовником.
  4. Вартість та обсяг надання Послуг та умови платежів
   1. Вартість та обсяг надання кожної з Послуг визначаються відповідно до цін та умов, зазначених на Веб-сайті Виконавця, на сторінці https://airmasterskaya.com, яка є невід’ємною частиною цієї Оферти.
   2. Виконавець може в односторонньому порядку змінити вартість Послуг до моменту їх оплати Замовником, без будь-яких попереджень та оголошень шляхом публікації нової вартості на Веб-сайті.
   3. Загальна вартість замовлених послуг визначається як сума вартості кожної із замовлених послуг згідно з п. 4.1. даної Оферти. Виконавець має право встановлювати на свій розсуд знижки, бонуси та/або пропонувати будь-які заохочувальні програми, умови яких Виконавець публікує на Веб-сайті або обговорює із Замовником особисто шляхом листування електронною поштою.
   4. Оплата Послуг здійснюється як 100% передоплата протягом 3 днів після виставлення рахунку.
   5. Внесення коштів можливе будь-яким із наведених нижче способів, а саме:
    1. перерахуванням на розрахунковий банківський рахунок Виконавця (за запитом);
    2. оплата електронними грошима, банківською карткою, готівкою з використанням Платіжної системи LiqPay;
   6. Комісія, що виникає під час оплати через Платіжну систему LiqPay, сплачується Виконавцем.
   7. Усі додаткові витрати, які можуть бути пов’язані з переказом коштів, несе Замовник.
   8. Валютою цього Договору є українська гривня.
  5. Права та обов’язки сторін
   1. Виконавець зобов’язаний:
    1. надати Замовнику Послуги точно відповідно до умов, розміщених на Веб-сайті Виконавця;
    2. використовувати інформацію про Замовника тільки для надання Послуг, не передавати без згоди Замовника інформацію про нього третім особам.
   2. Виконавець має право:
    1. тимчасово призупинити надання Замовнику Послуг з технічних, технологічних чи інших причин, що перешкоджають наданню Послуг на час усунення таких причин;
    2. в односторонньому порядку визначати вартість всіх Послуг, які відображені на Веб-сайті airmasterskaya.com;
    3. в односторонньому порядку змінити вартість Послуг до моменту їх оплати Замовником без будь-яких попереджень та оголошень шляхом публікації нової вартості на Веб-сайті;
    4. у будь-який момент відмовитися від виконання Договору в порядку та на умовах, зазначених у главі 11 цієї публічної Оферти;
    5. отримувати від Замовника будь-яку інформацію, необхідну виконання своїх зобов’язань за Договором. У разі ненадання інформації, неповного або неправильного відображення Замовником інформації, Виконавець має право призупинити виконання своїх зобов’язань за Договором до надання Замовником необхідної інформації.
   3. Замовник зобов’язаний:
    1. здійснювати оплату замовлених Послуг у розмірі та у строки, встановлені Договором;
    2. передавати Виконавцю інформацію, необхідну для надання Послуг по даній Оферті;
    3. негайно інформувати Виконавця про всі обставини, що можуть вплинути на виконання Сторонами своїх зобов’язань;
    4. повідомити Виконавця про зміну своїх контактних даних шляхом надсилання листа електронною поштою на адресу airmasterskaya@gmail.com негайно з моменту настання таких змін.
   4. Замовник має право:
    1. Замовник має право на повне та своєчасне отримання оплачених ним Послуг відповідно та на умовах цього Договору;
    2. на отримання від Виконавця відомостей про надані Послуги шляхом листування електронною поштою.
   5. Санкції та рекламації
    1. Замовник має право повернути кошти за ненадані (повністю або частково) Послуги, які він сплатив, якщо Договір розірваний за ініціативою Виконавця.
    2. Сума повернення при цьому визначається пропорційно до обсягу Послуг, які не були надані Замовнику.
    3. Повернення коштів здійснюється Виконавцем протягом 10 робочих днів з моменту отримання Виконавцем відповідної заяви Замовника. Заява на повернення коштів повинна містити в обов’язковому порядку такі відомості про рахунок Замовника: номер рахунку, повні прізвище, ім’я та по батькові або найменування власника рахунку, ІПН власника рахунку, МФО та назву банку.
    4. Заява на повернення коштів має бути надіслана Замовником не пізніше ніж за 10 робочих днів після розірвання Договору, якщо Договір розірваний за ініціативою Виконавця.
    5. Повернення коштів здійснюється на банківський рахунок Замовника, з якого кошти було перераховано Виконавцю, або іншим способом, додатково узгодженим Сторонами протягом 10 робочих днів з моменту отримання Виконавцем відповідної заяви Замовника.
   6. Порядок спрямування претензій. Врегулювання спорів у судовому порядку
    1. Усі суперечки, розбіжності та претензії, які можуть виникнути у зв’язку з виконанням, розірванням або визнанням недійсними умов цього Договору-оферти, Сторони прагнутимуть вирішувати шляхом переговорів. Сторона, у якої виникли претензії та/або розбіжності, надсилає іншій Стороні повідомлення із зазначенням переліку даних претензій та/або розбіжностей.
    2. Якщо претензії виникли у Замовника, то вищезазначене повідомлення (з позначкою «ПРЕТЕНЗІЯ до проекту AIRmasterskaya») надсилається Замовником електронною поштою на адресу airmasterskaya@gmail.com. Повідомлення має містити суть вимог Замовника та докази, що підтверджують ці вимоги.
    3. Протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з моменту отримання оригіналу зазначеного повідомлення Сторона, яка його отримала, має направити відповідь на це повідомлення.
    4. У випадку, якщо відповідь на повідомлення не буде отримана Стороною, яка надіслала це повідомлення, протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дати його направлення, або якщо Сторони не дійдуть згоди щодо наявних претензій та/або розбіжностей, суперечка підлягає передачі на розгляд до суду за місцем знаходження Виконавця, та має вирішуватися відповідно до чинного законодавства України.
   7. Відповідальність сторін
    1. Сторони погодилися, що у разі виникнення форс-мажорних обставин (дії непереборної сили, яка не залежить від волі Сторін), а саме: війни, військових дій, блокади, валютних обмежень, інших дій держав, які унеможливлюють виконання Сторонами своїх зобов’язань, пожеж , повеней, іншого стихійного лиха, Сторони звільняються від виконання своїх зобов’язань на час дії зазначених обставин. У випадку, коли дія зазначених обставин триває більше 7 днів, кожна із Сторін має право на розірвання цього Договору та не несе відповідальності за таке розірвання за умови, що вона повідомить про це іншу Сторону не пізніше ніж за 3 дні до розірвання. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є документ,
    2. Виконавець за жодних обставин не несе відповідальності за неможливість обслуговування Замовника через причини, пов’язані з порушенням роботи Інтернет-каналу, обладнання або програмного забезпечення з боку Замовника.
    3. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки, а також заподіяння шкоди, у тому числі моральної, третім особам внаслідок надання Послуг Замовнику.
    4. Виконавець за жодних обставин не несе відповідальності за втрачену вигоду Замовника, збитки, завдані ним внаслідок репутаційних втрат, або інші види збитків.
   8. Обробка персональних даних Замовника
    1. Акцептуючи умови цієї Оферти, Замовник висловлює згоду на те, що обробка внесених ним персональних даних здійснюється на підставі пункту 6 статті 6 Закону України «Про захист персональних даних».
    2. Виконавець при обробці персональних даних Замовника зобов’язується вжити всіх передбачених чинним законодавством України заходів щодо їх захисту від несанкціонованого доступу.
   9. Строк дії цього Публічного договору
    1. Публічна Оферта, виражена в цьому Договорі, набирає чинності з моменту її розміщення в мережі Інтернет за адресою https://airmasterskaya.com/contract-offer та діє до моменту відкликання публічної Оферти Виконавцем.
   10. Розірвання Договору-оферти
    1. Цей Договір-оферта може бути розірваний:
     1. Замовником у будь-який час. При цьому якщо Замовник припиняє Договір до закінчення надання оплачених ним Послуг, вартість за непоставлені Послуги Замовнику не повертається;
     2. Виконавцем у будь-який час, при цьому Замовник має право на повернення коштів згідно з пунктом 6 цієї Оферти.
    2. Сторона, яка розриває Договір, повинна негайно повідомити про це іншу Сторону за допомогою надсилання повідомлення електронною поштою.
   11. Умови приймання-здачі Послуг
    1. Послуги вважаються оплаченими Замовником з моменту отримання Виконавцем:
     1. підтвердження від банку про надходження суми оплати на розрахунковий рахунок Виконавця;
     2. підтвердження оплати від Платіжної системи LiqPay, через яку було здійснено платіж.
    2. Надання Замовнику сплачених ним Послуг починається не пізніше ніж через 72 години з моменту оплати або у строк, узгоджений Сторонами у листуванні електронною поштою.
    3. Послуги вважаються прийнятими Замовником у повному обсязі після надсилання Виконавцем повідомлення з підтвердженням факту надання та обсягу наданих Замовнику Послуг.
    4. Усі суперечки щодо якості та обсягу наданих послуг вирішуються відповідно до п. 7 цієї Оферти.
   12. Інші умови
    1. Наведені у цьому документі умови є публічною Офертою (пропозицією) Виконавця на адресу фізичних та юридичних осіб, що містить суттєві умови Договору на надання Послуг.
    2. З моменту прийняття цих умов Договору-оферти вважається, що Замовник ознайомився та погодився з цією Офертою.
    3. Обов’язки Виконавця повністю визначаються умовами цієї Оферти.
    4. Порядок та назви розділів цього Договору-оферти наводяться лише для зручності його прочитання та ніяк не впливають на тлумачення цього тексту.
   13. Реквізити Виконавця

МФО банку – 305299

Отримувач платежу – БІЛОЗОР ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

IBAN – UA293052990000026004016706632

Рахунок отримувача – 26004016706632

Валюта картки – UAH

РНОКПП отримувача – 3273216254